Agenda MR 20-02-2019

 MR vergadering
20 februari 2019
12.45u
Notulen: Monique

1. Welkom
2. Notulen van vergadering 12-12-2018 (zie bijlage)
3. GMR (doorgestuurde mails bespreken) 

Luuk schuift aan

​​​​​​4. Nieuws van de school 
- nieuwe plannen overblijf? 
5. Consequenties wisseling bestuur Sophia scholen voor onze school 
6. Het niveau van ons onderwijs 
7. Lerarentekort
8. Overzicht meerjarenbegroting 2019-2023 (zie bijlage)
9. Verkiezing oudergeleding MR
10. Rondvraag