Veilige school

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zich veilig voelen bij ons op school. Daarom is er door Sophia Scholen een plan sociale veiligheid opgesteld dat van toepassing is op alle Sophiascholen.

Sociaal veiligheidsbeleid

Het plan geeft duidelijke richtlijnen met betrekking tot (fysieke) veiligheid. Beleid op het terrein van agressie en seksuele intimidatie maakt hiervan onderdeel uit. Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor de leerlingen, ouders/verzorgers en professionals.

We doen er alles aan om alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen.  Daar waar zich incidenten voordoen treffen we uiteraard adequate maatregelen om verdere escalatie te voorkomen.

Kanjertraining en PBS

Mede in het kader van de sociale veiligheid gebruiken wij op onze school de methoden ‘Kanjertraining’ en ‘Positive Behavior Support (PBS)’. Er is een anti-pestbeleid, een anti-pest coördinator en een aandachtsfunctionaris Kindermishandeling.

Jaarlijks bevragen wij de kinderen van de groepen 6 t/m 8 op veiligheidsbeleving met behulp van de gestandaardiseerde en valide vragenlijst ‘Leer-en Leefklimaat’ van ‘Zien!’ Dit is een onderdeel van ons Leerling-volgsysteem ‘Parnassys’.