Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd. Men mag maar maximaal 6 jaar in de MR plaatsnemen, wat dus inhoudt dat er regelmatig nieuwe ouders en leerkrachten in de MR zitten.

De MR bestaat uit een tweetal ouders en een tweetal leerkrachten.

Contact: 

mr.fontein@sophiascholen.nl

Oudergeleding        Leerkrachten
Evy Koning (Voorzitter) Jos Hoogendorp
Karen van der Burgh Suzanne Mommers
   

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR  worden allerlei bovenschoolse zaken besproken. De GMR informeert elke MR van alle 28 basisscholen die onder Sophia Scholen vallen.

Wilt u contact met de GMR van Sophia Scholen: gmr@sophiascholen.nl