Missie en visie

De ontwikkeling van kinderen staat bij ons centraal. Deze is gericht op de cognitieve en sociale vaardigheden. Op het gebied van de sociale vaardigheden besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we ook aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Onze kernwaarden zijn:

• Er is persoonlijke aandacht voor ieder kind
• Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers
• Ouders als educatieve partners
• Een rustig, vriendelijk en veilig schoolklimaat
• Respect, veiligheid, verantwoordelijkheid (PBS)
• Christelijke identiteit
• Laagdrempelig
• Verbinding (ouders, medewerkers, kinderen, externen)

We bereiden kinderen voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving. Met ons onderwijs leggen wij een basis waarmee de kinderen zich verder kunnen ontplooien tot kritisch denkende en sociale mensen, die zin en richting kunnen geven en verantwoordelijkheid durven nemen voor hun keuzes en gedrag.

Een goede samenwerking met ouders vinden wij van groot belang. Onderwijs maken we samen; samen met de kinderen en hun ouders. Wij kunnen niet zonder samenspraak met en steun van de ouders. De maatschappij verandert in toenemende mate en in een steeds sneller tempo. Mensen, en dus ook onze leerlingen, zullen nooit klaar zijn met leren. We vinden het daarom belangrijk dat ze plezier hebben in het leren.

Op De Fontein creëren we een veilig en gestructureerd pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: respect, relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leerkracht, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen zelfstandig (maar ook samen met anderen) kunnen leren.
• Interactief lesgeven, de leerlingen worden betrokken bij het onderwijs
• Onderwijs op maat: differentiatie op niveau
• Kwaliteitsvolle instructie
• Kinderen zelfstandig (samen)laten werken
• Gestructureerd en gedifferentieerd onderwijs
• Onderwijs afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen